Personlig assistans

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd avsett för dig som har en omfattande funktionsnedsättning och inte klarar din vardag på egen hand. Det innebär att du har personliga assistenter som hjälper dig under hela eller delar av dagen. Assistansen ska utformas efter dina behov och önskemål, och syftet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt på dina egna villkor.

Personlig assistans ger dig stora möjligheter att själv välja assistent/assistenter, bestämma när assistansen ska utföras och vad assistenterna ska utföra, var assistansen ska utföras, t ex hemma, ute på stan, på arbetsplatsen eller hos vänner.

Rätten till personlig assistans bestäms av två lagar som heter Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lag om assistansersättning (LASS). 

LSS och LASS är rättighetslagar vilket innebär att om du uppfyller vissa kriterier har du rätt till assistans. Det är din kommun eller Försäkringskassan som gör en objektiv bedömning av dina behov.

LSS
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innehåller bestämmelser om insatsen personlig assistans. För att bli beviljad en insats enligt LSS måste man tillhöra den personkrets som omfattas av lagen.

LASS
Lagen om assistansersättning och förordningen om assistansersättning (LASS) innehåller föreskrifter om ersättning till vissa funktionshindrade för kostnader för personlig assistans (assistansersättning).

Det är kommunen där du bor eller Försäkringskassan som avgör om du har rätt till personlig assistans. Det är ditt behov som avgör om du har rätt till hjälpen. Det är även ditt behov som avgör vem du ska vända dig till. Behöver du färre än 20 timmar i veckan för dina grundläggande behov är det kommunen du ska vända dig till med din ansökan. Är det fler timmar vänder du dig till Försäkringskassan »